vjkaniner.dk © 2011                    

 

 

 

Vedtægter

 

Navn og tilhørsforhold

1.   Foreningens navn er Sammenslutningen Vestjyske Kaniner – forkortet SVK.

2.   Foreningen hører hjemme i det vestlige Jylland i kommunerne: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer.

3.   Foreningen er en sammenslutning under landsforeningen ”Danmarks Kaninavlerforening”.

 

Formål

4.   Sammenslutningens formål er at fremme interessen for kaniner og samarbejdet mellem ”Danmarks Kaninavlerforenings” lokalforeninger i det vestlige Jylland.

 

Medlemmer

5.   Sammenslutningen tilbyder automatisk medlemskab til enhver, som er medlem af Ikast/Herning, Nordvestjysk, Ringkøbing-Ulfborg-Vemb eller Skjern-Tarm kaninavlerforeninger (lokalforeningerne).

6.   Indmeldelse og udmeldelse af lokalforeningerne sker til ”Danmarks Kaninavlerforenings” hovedkontor.

7.   Sammenslutningen kan optage støttemedlemmer (sponsorer).

Styk 2. Klubben fastsætter og opkræver selv kontingent (sponsorstøtte).

 

Generalforsamling

8.   Generalforsamlingen er sammenslutningens højeste myndighed.

9.   Sammenslutningen holder ordinær generalforsamling én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Styk 2. Indkaldelse til generalforsamling sker gennem ”Danmarks Kaninavlerforenings” medlemsblad ”Tidsskrift for Kaninavl” eller direkte til medlemmerne senest ti dage før generalforsamlingen bliver holdt.

10.  Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen før har betalt forfaldent kontingent. Kun voksne medlemmer har stemmeret.

Styk 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

11. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelse og fire suppleanter
9. Valg af to revisorer og en suppleant
10. Eventuelt

12.  Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal sende deres forslag til formanden senest syv dage før generalforsamlingen.

13.  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

Styk 2. Hvis én mødedeltager ønsker det, skal der være skriftlig afstemning.

Styk 3. Ved personvalg er der altid skriftlig afstemning, hvis der er foreslået flere kandidater end det antal, der skal vælges. Afstemning er efter reglen om simpelt flertal.

 

Ekstraordinær generalforsamling

14. Sammenslutningen holder ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis en ordinær generalforsamling beslutter det. Eller hvis totredjedele af medlemmerne skriftlig og begrundet beder om det over for formanden. Begrundelsen skal indeholde hvilke spørgsmål, medlemmerne ønsker behandlet.

Styk 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest én måned efter, at det er krævet efter samme regler, som gælder for ordinær generalforsamling.

 

Klubbens daglige ledelse

15. Bestyrelsen udgør den daglige ledelse. Ud over formanden, som er valgt på generalforsamlingen, består bestyrelsen af fire medlemmer. Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges to medlemmer.

Styk 2. Så vidt muligt med et bestyrelsesmedlem per lokalforening.

16. Bestyrelsen leder sammenslutningen i overensstemmelse med disse vedtægter og efter generalforsamlingens beslutninger.

17. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

18. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

19. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

20. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Formanden indkalder til møder, når han eller hun skønner, det er nødvendigt, eller hvis tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal mødet holdes senest to uger efter, at formanden har modtaget ønsket.

 

21. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

22. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Økonomi, regnskab og revision

23. Sammenslutningens regnskabsår følger kalenderåret.

24. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskabet.

25. Kassereren fører sammenslutningens regnskab.

26. De valgte revisorer på generalforsamlingen reviderer sammenslutningens regnskab.

 

Tegningsregler og hæftelse

27. Bestyrelsen er bemyndiget til med ansvar over for generalforsamlingen at træffe dispositioner på sammenslutningens vegne.

28. Formanden tegner klubben udadtil med ansvar over for bestyrelsen.

29. Der påhviler ikke sammenslutningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler sammenslutningen.

 

Vedtægtsændringer

30. Disse vedtægter kan kun ændres med totredjedeles flertal på en generalforsamling.

Styk 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de bliver vedtaget på.

 

Udelukkelse

31. Afgørelse om at udelukke et medlem fra sammenslutningen kan ske ved firefemtedele af bestyrelsens stemmer.

Styk 2. Samtidig med udelukkelsen skal bestyrelsen meddele dette til medlemmets lokalforening sammen med en begrundelse.

Styk 3. Medlemmet kan anke afgørelsen til sammenslutningens generalforsamling.

 

Opløsning

32. Opløsning af sammenslutningen kan kun finde sted med totredjedeles flertal på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvor den ene skal være ordinær.

33. Ved opløsning tilfalder sammenslutningens aktiver Ikast/Herning, Nordvestjysk, Ringkøbing-Ulfborg-Vemb og Skjern-Tarm kaninavlerforeninger.

Styk 2. Fordeling sker efter medlemsandele med én andel per medlem efter opgørelse per seneste 31. december.

Styk 3. Én medlemsandel er lig ét voksenmedlem, ungdomsmedlem eller Stampemedlem uanset type af medlemskab af ”Danmarks Kaninavlerforening”. Par tæller to andele.

 

Datering

      Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 22. oktober 2010.

      Med ændringer på generalforsamling 23. marts 2011.